1
0
Fork 0
sijaneciot: starting point IoT template I use for my projects
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

258 lines
11 KiB

void handleTest() {
server.send(200, "text/plain", "200: OK");
}
bool preveriprijavo() {
if(!server.authenticate(program_ime, readfile("/403/webgeslo.txt").c_str())){
server.requestAuthentication();
return false;
} else {
return true;
}
}
void handleRoot() {
if (!preveriprijavo()) return;
server.sendHeader("Location", "/www/index.html");
server.send(303);
}
void handleRename() {
if (!preveriprijavo()) return;
if (!server.hasArg("i") || server.arg("i") == NULL || !server.hasArg("v") || server.arg("v") == NULL) {
server.send(400, "text/html", fihr(400, "obvezni argument: i(z) in v (pot datoteke, npr. /www/index.html)"));
return;
}
if(SPIFFS.rename(server.arg("i"), server.arg("v"))) {
server.send(200, "text/html", fihr(200, "uspešno premaknjeno!"));
} else {
server.send(500, "text/html", fihr(500, "premikanje ni uspelo!"));
}
}
void handleTms() { // timeset
if (!preveriprijavo()) return;
if (!server.hasArg("s") || server.arg("s") == NULL) {
server.send(400, "text/html", fihr(400, "obvezni argument: s(ec) ter neobvezni: h(r), m(in), s(ec), d(ay), (m)o(nth), y(ear) (ce je prisoten le argument s, nastavimo kot unix timestamp, drugace kot mhsdmy)"));
return;
}
if (!server.hasArg("m") || server.arg("m") == NULL) {
setTime(String(server.arg("s")).toInt());
server.send(200, "text/html", fihr(200, "ura nastavljena!"));
} else {
if(server.hasArg("h") && server.arg("h") != NULL && server.hasArg("m") && server.arg("m") != NULL && server.hasArg("s") && server.arg("s") != NULL &&
server.hasArg("d") && server.arg("d") != NULL && server.hasArg("o") && server.arg("o") != NULL && server.hasArg("y") && server.arg("y") != NULL) {
setTime(String(server.arg("h")).toInt(), String(server.arg("m")).toInt(), String(server.arg("s")).toInt(), String(server.arg("d")).toInt(),
String(server.arg("o")).toInt(), String(server.arg("y")).toInt());
server.send(200, "text/html", fihr(200, "ura zamenjana!"));
} else {
server.send(400, "text/html", fihr(400, "ce ze delas ura, minuta, sekunda, dan, mesec, leto; morajo biti prisotni vsi argumenti (hmsdoy)"));
}
}
}
void handlePin() {
if (!preveriprijavo()) return;
if (!server.hasArg("p") || server.arg("p") == NULL) {
server.send(400, "text/html", fihr(400, "obvezni argument: p(in) ter neobvezni: v(rednost) (0-1 za digital, 0-1023 za a) (glede na to ce je prisoten spremeni pinMode)"));
return;
}
if (server.hasArg("v") && server.arg("v") != NULL) {
pinMode(pin2gpio(server.arg("p")), OUTPUT);
if(server.arg("p").substring(0, 1) == "a" || server.arg("p").substring(0, 1) == "A" || server.arg("v").toInt() > 1) {
analogWrite(pin2gpio(server.arg("p")), server.arg("v").toInt());
server.send(200, "text/html", fihr(200, "OK"));
} else {
digitalWrite(pin2gpio(server.arg("p")), server.arg("v").toInt());server.send(200, "text/html", fihr(200, "OK"));
}
} else {
pinMode(pin2gpio(server.arg("p")), INPUT);
delay(1); // idk
if(server.arg("p").substring(0, 1) == "a" || server.arg("p").substring(0, 1) == "A") {
;
server.send(200, "text/plain", String(analogRead(pin2gpio(server.arg("p")))));
} else {
server.send(200, "text/plain", String(digitalRead(pin2gpio(server.arg("p")))));
;
}
}
}
void handleRes() {
if (!preveriprijavo()) return;
if (!server.hasArg("k") || server.arg("k") == NULL) {
server.send(400, "text/html", fihr(400, "obvezni argument: k(aj), vrednost je lahko: availheap"));
return;
}
server.send(200, "text/plain", String(ESP.getFreeHeap()));
}
void handleSetAP() {
if (!preveriprijavo()) return;
if (!server.hasArg("s") || server.arg("s") == NULL) {
server.send(400, "text/html", fihr(400, "obvezni argument: s(sid) ter neobvezni: p(ass), c(hannel), h(idden-bool) in m(AC address npr. EEFABC286787 APja)"));
return;
}
WiFi.softAPdisconnect(true);
if(server.hasArg("m") && server.arg("m") != NULL) {
long unsigned int mac; uint8_t macar[6];
mac = strtoul(server.arg("m").c_str(), NULL, 16);
memcpy(macar, (char*)&mac, 6);
wifi_set_macaddr(STATION_IF, macar);
}
if (server.hasArg("h") && server.arg("h") != NULL) {
writefile("/403/hostname.txt", String(server.arg("h")));
}
writefile("/403/wifi-ap.txt", String(server.arg("s"))+","+String(server.arg("p"))+","+String(server.arg("c"))+","+String(readfile("/403/hostname.txt")));
WiFi.softAPConfig(ipas, gatewayas, subnetas);
WiFi.softAP(server.arg("s").c_str(), server.arg("p").c_str(), server.arg("c").toInt(), readfile("/403/hostname.txt").toInt());
server.send(200, "text/html", fihr(200, "AP nastavljena"));
}
void handleSetSTA() {
if (!preveriprijavo()) return;
if (!server.hasArg("s") || server.arg("s") == NULL) {
server.send(400, "text/html", fihr(400, "obvezni argument: s(sid) ter neobvezni: p(ass), h(ostname) in m(AC address npr. EEFABC286787 STAja)"));
return;
}
WiFi.disconnect(true);
if(server.hasArg("m") && server.arg("m") != NULL) {
long unsigned int mac; uint8_t macar[6];
mac = strtoul(server.arg("m").c_str(), NULL, 16);
memcpy(macar, (char*)&mac, 6);
wifi_set_macaddr(SOFTAP_IF, macar);
}
if (server.hasArg("h") && server.arg("h") != NULL) writefile("/403/hostname.txt", String(server.arg("h")));
WiFi.hostname(readfile("/403/hostname.txt").c_str());
WiFi.begin(server.arg("s").c_str(), server.arg("p").c_str());
server.send(200, "text/html", fihr(200, "STA nastavljena"));
}
void handleGetID() {
if (!preveriprijavo()) return;
if (!server.hasArg("k") || server.arg("k") == NULL) {
server.send(400, "text/html", fihr(400, "obvezni argument: k(aj s(ta MAC)/a(p MAC)/i(p)/c(hipId)/h(ostname/u(ra))). prebere ID, za pisanje MACa glejte /api/sta in /api/ap"));
return;
}
if(server.arg("k").startsWith("s")) {
server.send(200, "text/plain", String(WiFi.macAddress()));
} else if (server.arg("k").startsWith("a")) {
server.send(200, "text/plain", String(WiFi.softAPmacAddress()));
} else if (server.arg("k").startsWith("u")) {
server.send(200, "text/plain", String(now()));
} else if (server.arg("k").startsWith("i")) {
server.send(200, "text/plain", WiFi.localIP().toString());
} else if (server.arg("k").startsWith("c")) {
server.send(200, "text/plain", String(ESP.getChipId()));
} else {
server.send(200, "text/plain", String(readfile("/403/hostname.txt")));
}
}
void handlePWM() {
if (!preveriprijavo()) return;
if (server.hasArg("v") && server.arg("v") != NULL) {
writefile("/403/pwmfreq.txt", String(server.arg("v")));
analogWriteFreq(String(server.arg("v")).toInt());
server.send(200, "text/html", fihr(200, "PWM nastavljena"));
} else {
server.send(400, "text/html", fihr(400, "obvezni argument: v(rednost v Hz)"));
}
}
void handleRestart() {
if (!preveriprijavo()) return;
ESP.restart();
}
void handleDeepSleep() {
if (!preveriprijavo()) return;
if (!server.hasArg("m") || server.arg("m") == NULL) {
server.send(400, "text/html", fihr(400, "obvezni argument: m(ikrosekund)"));
return;
}
ESP.deepSleep(String(server.arg("m")).toInt());
}
void handleUpdate() {
if (!preveriprijavo()) return;
int vraat;
if (!server.hasArg("g") || server.arg("g") == NULL || !server.hasArg("p") || server.arg("p") == NULL) {
server.send(400, "text/html", fihr(400, "obvezna argumenta: g(ostiteljev IP) in p(ot /do/datoteke.bin), neobvezen: v(rata HTTP (privzeta 80))"));
return;
}
if(String(server.arg("v")).toInt() > 0 && String(server.arg("v")).toInt() < 65536) {
vraat = String(server.arg("v")).toInt();
} else {
vraat = 80;
}
t_httpUpdate_return ret = ESPhttpUpdate.update(server.arg("g"), vraat, server.arg("p"), String(verzija[0])+"."+String(verzija[1])+"."+String(verzija[2]));
switch(ret) {
case HTTP_UPDATE_FAILED:
server.send(500, "text/html", fihr(500, "Sistemska napaka: programska posodobitev: ni uspela"));
break;
case HTTP_UPDATE_NO_UPDATES:
server.send(304, "text/html", fihr(304, "Nespremenjeno: programska posodobitev: ni potrebna, verjetno ni nove verzije"));
break;
case HTTP_UPDATE_OK:
server.send(200, "text/html", fihr(200, "OK: programska posodobitev: uspela, po ponovnem zagonu se bo uporabila"));
break;
}
}
void handleUnixTimestamp() {
if (!preveriprijavo()) return;
server.send(200, "text/plain", String(now()));
}
void handleNewPassword() {
if (!preveriprijavo()) return;
if (!server.hasArg("g") || server.arg("g") == NULL) {
server.send(400, "text/html", fihr(400, "obvezen argument: g(eslo-novo)"));
return;
}
writefile("/403/webgeslo.txt", String(server.arg("g")));
}
void handleForcedTimeUpdate() {
setTime(timeSyncProvider());
server.send(200, "text/html", fihr(200, "ok"));
}
void handleFileUpload() {
if (!preveriprijavo()) return;
HTTPUpload& upload = server.upload();
if(upload.status == UPLOAD_FILE_START){
String filename = upload.filename;
if(!filename.startsWith("/")) filename = "/"+filename;
if (razhroscevanje) Serial.print("(razhroscevanje) -> handleFileUpload Name: "); Serial.println(filename);
fsUploadFile = SPIFFS.open(filename, "w"); // Open the file for writing in SPIFFS (create if it doesn't exist)
filename = String();
} else if(upload.status == UPLOAD_FILE_WRITE){
if(fsUploadFile)
fsUploadFile.write(upload.buf, upload.currentSize); // Write the received bytes to the file
} else if(upload.status == UPLOAD_FILE_END){
if(fsUploadFile) { // If the file was successfully created
fsUploadFile.close(); // Close the file again
Serial.print("handleFileUpload Size: "); Serial.println(upload.totalSize);
server.send(200, "text/html", fihr(200, "prenos uspel"));
} else {
server.send(500, "text/html", fihr(500, "izdelava datoteke ni uspela"));
}
}
}
void handleFile() {
if (!preveriprijavo()) return;
if (!server.hasArg("i") || server.arg("i") == NULL || !server.hasArg("v")) {
server.send(400, "text/html", fihr(400, "obvezena argumenta: i(me), v(sebina)"));
return;
}
writefile(String(server.arg("i")), String(server.arg("v")));
server.send(200, "text/html", fihr(200, "ok"));
}
bool handleFileRead(String path) { // send the right file to the client (if it exists)
if (!preveriprijavo()) return false;
// Serial.println("handleFileRead: " + path); // 2hc
if (path.endsWith("/")) path += "index.html"; // If a folder is requested, send the index file
if(path.indexOf("/403/") >= 0 && DISALLOW_403) {
server.send(403, "text/html", fihr(403, "prepovedano"));
return true;
}
String contentType = getContentType(path); // Get the MIME type
if (SPIFFS.exists(path)) { // If the file exists
File file = SPIFFS.open(path, "r"); // Open it
size_t sent = server.streamFile(file, contentType); // And send it to the client
file.close(); // Then close the file again
return true;
}
return false; // If the file doesn't exist, return false
}